Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.mzl.radom.pl

Miejski Zarząd Lokalami zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzl.radom.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczane jpg z tekstami utrudniają działanie czytników, ponieważ treść na grafice jest niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia

 • Część zamieszczonych grafik ma charakter promocyjny.
 • Opublikowane dokumenty pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku zespołach, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.
 • Skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed 2021 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
 • Zawiera kontrast oraz powiększenie tekstu.
 • Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
 • Pliki tekstowe są dostępne cyfrowo.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek posiada dwie kondygnacje z dwoma wejściami, które pełnią rolę wyjść ewakuacyjnych
 • Nie posiada windy
 • W sytuacji zagrożenia, wyznaczony pracownik zapewnia pomoc w ewakuacji osobom niepełnosprawnym
 • Wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się po stronie wschodniej budynku
 • Biuro Obsługi Interesanta zajmujące się kompleksową obsługą petentów jest ogólnodostępne, znajduje się na parterze budynku
 • Sekretariat, gabinet Dyrektora, znajdują się na parterze
 • Budynek nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również napisów powiększonych dla osób słabowidzących
 • W Miejskim Zarządzie Lokalami nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego
 • Do budynku można wejść z psem asystującym


Nieruchomości będące w zasobach Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu